Adatletiltás

Az adatletiltással megakadályozhatja, hogy név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek
harmadik fél számára

 • közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)
 • piackutatás
 • tudományos kutatás
 • közvélemény kutatás céljából.

Az adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, illetve ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja, vagy jogi személy a polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy kötelezettsége teljesítése érdekében kéri.
Az eljárás díj- és illetékmentes.

Jogosultak köre

Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében.

A korlátozottan cselekvőképes személy saját nevében, a cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján járhat el.

Hol intézhető

Az adatletiltási kérelem benyújtható illetve visszavonható:

 • bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál személyesen és meghatalmazott útján, továbbá ajánlott levélben (a járási hivatalok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu)
 • Budapest Főváros kormányhivatalánál személyesen és meghatalmazott útján, ajánlott levélben, valamint elektronikus úton
 • • jegyzőnél a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 89. §-ában (2) bekezdésében meghatározott választási szervek választópolgárról nyilvántartott adatainak átadását tiltó nyilatkozatában
 • külföldön élő magyar állampolgár a konzuli tisztviselőnél, a központi szervnélBudapest Főváros Kormányhivatalánál vagy a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál teheti meg
 • elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján. Ha a polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján teszi meg, akkor az eljárás automatikus döntéshozatal útján kerül lefolytatásra. Az automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatásához a polgárnak a kérelemben meg kell adnia a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott személyes adatokat

Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, illetve – ha a polgár a nyilatkozatot a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél tette meg vagy vonta vissza – Budapest Főváros Kormányhivatala az adatváltozásnak a nyilvántartáson történő átvezetéséről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik.

Szükséges iratok

Adatszolgáltatást korlátozó nyilatkozat

Én:
 • családi neve
 • utóneve(i)
 • anyja születési családi neve
 • anyja születési utóneve(i)
 • lakóhelye címe
 • tartózkodási helye címe
 • személyi azonosítója

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom. Tudomásul veszem, hogy a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium megkeresésére – eseti engedélyem alapján – az adatszolgáltatási tilalmat feloldhatom. A nyilatkozat nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás), továbbá a törvény 20. §-a alapján engedélyezett adatszolgáltatásokat. Dátum és aláírás

Szükséges iratok személyesen történő előterjesztés esetén:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
 • lakcímigazolvány
 • eredeti vagy hitelesített meghatalmazás képviseleti eljárás esetén

A kérelmet a következő adattartalommal kell előterjeszteni:

 • családi neve és utóneve
 • anyja születési családi neve és utóneve
 • a személyazonosító igazolványban, illetve lakcímigazolványában szereplő
  • lakóhelye (állandó lakcím)
  • tartózkodási helye (ideiglenes lakcím)
 • személyi azonosítója (személyi szám)
 • a kérelmező (törvényes képviselő) aláírása
 • a fentieken túl a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi szöveget:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom.

Költségek

Adatainak letiltása díj- és illetékmentes.


További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
Ügyintézési idő

Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, az adatváltozásnak a nyilvántartáson történő átvezetéséről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik.

A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő két hónap.

Érdemes tudni

A személyiségi jogok védelmének biztosítékaként a polgár személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében jogosult:

 • korlátozni vagy megtiltani a róla nyilvántartott adatok kiadását
 • valamint a tilalommal érintett adat kiadására eseti engedélyt is adhat

Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető:

 • ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja
 • illetve ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja

A gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmek esetében a fent leírtakon túlmenően megállapított további korlátozás szerint:

 • az újszülött adatairól csak a nyilvántartásba vételét követő 90 nap elteltét követően szolgáltatható adat

Az adatletiltás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás teljesíthetőségét érinti, az üzenettovábbításra, értesítésre nem vonatkozik, mert ezekben az esetekben a címzettek személyes adatait, lakcímét a nyilvántartás szervei nem adják ki, csak az üzenetet, értesítést postázzák a nyilvántartásban szereplő lakcímére.

Az adatletiltás ténye

 • a direkt marketing,
 • piackutatás,
 • tudományos kutatás
 • és közvélemény kutatás
  céljából történő név- és lakcímadatokról való adatszolgáltatások köréből zárja ki az illető polgárt.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatállományán átvezetett adatletiltás más nyilvántartásokra nem vonatkozik, így a választói névjegyzékre sem. A névjegyzék vezetését és a belőle történő adatszolgáltatások rendjét külön törvény szabályozza.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek az alábbi lépések szerint van lehetőségük az adatletiltási nyilatkozat megtételére elektronikus úton:

1. lépés
A www.magyarorszag.hu portál jobb felső sarkában található "Belépés" funkcióra kattintva jelentkezzen be az ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával.

2. lépés
Kattintson az "Elektronikusan intézhető ügyek" menüpontra, majd a megjelenő listából válassza ki az "Adatszolgáltatás letiltása és visszavonása" almenüpontot és kattintson a „Használom a szolgáltatást” gombra.

3. lépés
Válasszon az adatszolgáltatás letiltása vagy a tilalom visszavonása funkciók közül, és menjen „Tovább”.

4. lépés
Töltse ki a megjelenő Adatlapot és indítsa el az ügyet.

5. lépés
Az ügy elindítása után a kérelem érkeztetéséről (majd az eljárás lezárásáról is) ügyfélkapu regisztrációkor megadott e-mail címen értesítést kap.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Adatszolgáltatás
Csoportos adatszolgáltatás
Kapcsolat felvételi eljárás
Személyes adatok
Gyakran ismételt kérdések
Az adatletiltás ellenére kinek teljesíthető adatszolgáltatás az adatainkról?
Érvényesül-e az adatletiltás az úgynevezett kapcsolatfelvétel eljárásnál?
Érvényesül-e az adatletiltás a választási kampány célú adatszolgáltatások esetében?
Érvényesül-e az adatletiltás a népszavazási eljárás során a közvetlen politika kampány célú adatszolgáltatások esetében?
Az adatszolgáltatási tilalom visszavonható-e?
Az adatletiltás kiterjed-e a gépjárműtulajdonra is?
Jogszabályok
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A polgár adatszolgáltatást megtiltó nyilatkozatának megtételét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 2/A. §-a és 3. § (5) bekezdése szabályozza.